«Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Rythm4inclusion»

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο με βασικό προσανατολισμό τη συνεχή εξέλιξη και εξειδίκευση στο πεδίο της εκπαίδευσης, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: Promoting Social, Emotional, and Learning Skills of Students with and without Special Education Needs by Developing Teachers’ Capabilities in Music, Dance and Digital Competences (Rythm4inclusion) – Προώθηση των κοινωνικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δεξιοτήτων των μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών στις μουσικές, χορευτικές και ψηφιακές ικανότητες. Οι συνεργαζόμενες χώρες είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα εφαρμόζει μια καινοτόμο μεθοδολογία, η οποία συνδυάζει τη μουσική και το χορό ενισχύοντας τις κοινωνικές, συναισθηματικές και μαθησιακές δεξιοτήτων των παιδιών. Η καινοτόμος προσέγγιση μάθησης προωθεί τη χρήση του ρυθμού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και διαμορφώνει μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και σεβασμού στη μαθητική τάξη. Διαμέσου της χρήσης καλλιτεχνικών τεχνικών που βασίζονται στο ρυθμό διευκολύνεται η αποτελεσματική ένταξη όλων των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Το Rythm4inclusion αφορά την κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και προωθεί τη χρήση της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί σχετίζονται με τη μουσική και το χορό και πως αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει την καινοτόμο παιδαγωγική του προσέγγιση και τις παρεμβάσεις μάθησης που βασίζονται στο ρυθμό.

Βασικός άξονας του προγράμματος είναι να υλοποιήσει και να αξιολογήσει ένα πρόγραμμα σπουδών με βάση την τέχνη (μουσική / ρυθμό-χορό / κίνηση) και την ανθεκτικότητα σε πολλά σχολεία σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιστημονικές και πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Προνηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο και τα ΖιΖάννεια όπου θα εφαρμόσουν μια σειρά από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι Νηπιαγωγοί της Προσχολικής Εκπαίδευσης του Ζαννείου Εκπαιδευτήριου επιμορφώθηκαν από τους αρμόδιους του προγράμματος.

Comments are closed.