Βαθμίδες εκπαίδευσης

Για την ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης κάθε βαθμίδα απευθύνεται σε άλλη ηλικιακή ομάδα με στόχο την καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων και την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών.

Μοναδικότητα

Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτογνωσίας μέσω της αποδοχής

Εκπαιδευτική κοινότητα

Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και Γονείς αλληλεπιδρούν δημιουργικά αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη μάθηση

Ανοιχτό σχολείο

Το Σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και συχνά την εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στρατηγικές Διδασκαλίας

Η κατάλληλη πάντα μεθοδολογία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ως μέσο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Συναισθηματική ανάπτυξη

Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες που ενισχύουν την συναισθηματική νοημοσύνη και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Πραγματική ζωή

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με άλλα άτομα της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ζει. Έτσι, επιδιώκεται η σύνδεση της μάθησης με την πραγματική ζωή.

Βασικές ικανότητες

Πίσω από το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας κάθε βαθμίδας υπάρχει ο στόχος της καλλιέργειας των βασικών ικανοτήτων, οι οποίες ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και αναφέρονται ως ικανότητες – κλειδιά.

Εξέλιξη

Οι ικανότητες – κλειδιά βοηθούν τα παιδιά να έχουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  Οι ικανότητες αυτές αποτελούν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων.

Στόχος

Επιδιώκεται καθημερινά η υιοθέτηση εφαρμογών που είναι κατάλληλες για μια ποιοτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος αποτελεί η ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, προσωπική, κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική, με όλα τα εφόδια που μπορεί να του προσφέρει το Σχολείο.

Συμμετοχή

Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες ποικίλουν και προσφέρουν ευκαιρίες για δημιουργική αλληλεπίδραση, επιχειρηματικότητα, κριτική σκέψη, προκλήσεις για επίλυση προβλήματος, ανάληψη πρωτοβουλιών, διερεύνηση και εμβάθυνση σε κάπoιο ζήτημα.