Παιδαγωγικές αρχές

Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται με βάση 10 παιδαγωγικές αρχές οι οποίες πηγάζουν από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας. Οι αρχές αυτές είναι:

Η προσχολική και σχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση.

Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και η εκπαίδευση πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες τους.

Τα παιδιά μαθαίνουν με ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και εκφράζουν αυτά που γνωρίζουν με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.

Η συστηματική παρατήρηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων και της μαθησιακής πορείας των παιδιών.

Η διαμόρφωση μια υγιούς προσωπικότητας κι ενός ενεργού πολίτη.

Η συνεργασία με την οικογένεια και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητες.

Η αξιοποίηση και η ενδυνάμωση της φυσικής προδιάθεσης των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα και εμπειρίες.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμόζονται οι διδακτικές μεθοδολογίες που καθιστούν τη μάθηση αποτελεσματική.