Νηπιαγωγείο

Στόχος είναι η υιοθέτηση αξιών και πεποιθήσεων που αντιπροσωπεύουν τον πολίτη του αύριο.

Διετή υποχρεωτική φοίτηση

Το Προνηπιαγωγείο – Νηπιαγωγείο αφορά τη διετή φοίτηση των νηπίων στην Προσχολική εκπαίδευση πριν την μετάβαση και ένταξη των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο. Στο Προνηπιαγωγείο φοιτούν τα νήπια 4-5 χρονών ενώ στο Νηπιαγωγείο τα νήπια 5-6 χρονών

Η βαθμίδα αυτή δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, αυτό που θα προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να προσανατολιστεί προς την υιοθέτηση αξιών και πεποιθήσεων. Αυτές οι αξίες και πεποιθήσεις αντιπροσωπεύουν τον πολίτη του αύριο. Τον πολίτη που για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής είναι απαραίτητο να διαθέτει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες.

Εκπαιδευτική διαδικασία και μαθητές

Σ’ ένα χώρο με πλήθος ερεθισμάτων δίνεται στα νήπια η δυνατότητα για ενεργή δράση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθώντας το καθένα το ρυθμό της δικής του προσωπικότητας. Η έμφαση στη διερευνητική μάθηση και η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά τους προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης και κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και προσωπικής έκφρασης, οι δραστηριότητες για την καλλιέργεια της προσωπικής ταυτότητας και αυτοεκτίμησης, η ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, η προτροπή για ανάληψη πρωτοβουλιών και η εμβάθυνση σε ενδιαφέροντα ζητήματα  ανοίγει «δρόμους» για την ανάπτυξη ακόμα περισσότερων δεξιοτήτων.

Ο ρόλος της Νηπιαγωγού

Η Νηπιαγωγός είναι ένα σημαντικό πρόσωπο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της δικής τους προσωπικότητας. Το σημείο εκκίνησης για την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας είναι η γνώση για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Λειτουργεί ως πρότυπο και δημιουργεί μια προσωπική σχέση με το κάθε παιδί. Αποτελεί το διαμεσολαβητή στην προσπάθεια του παιδιού να εκφρασθεί, να επικοινωνήσει, να ανταποκριθεί στα διάφορα ερεθίσματα. Διευκολύνει την έκφραση και την επικοινωνία κάνοντας ερωτήσεις ανοιχτές ή διευκρινιστικές, αναδιατυπώνοντας, δίνοντας πληροφορίες και κάνοντας προτάσεις που προωθούν την αλληλεπίδραση και τον προβληματισμό. Λειτουργεί ως σύμβουλος που κατανοεί τις ανάγκες του κάθε παιδιού και μπορεί να παρέχει την ανάλογη στήριξη.