Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία του Σχολείου διαμορφώνεται από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει και θεωρεί σημαντικές. Η λειτουργία του καθώς και η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί αναδεικνύουν την εκπαιδευτική του ταυτότητα η οποία παραμένει σταθερά στην ποιότητα της εκπαίδευσης για την  ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών του.

Μοναδικότητα

Αναγνωρίζει ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και ανταποκρίνεται στην ανάγκη του για σεβασμό, εμπιστοσύνη, εξερεύνηση, διάλογο και παιχνίδι.
Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την προσωπική ανάπτυξη και την καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Ποιότητα

Διαμορφώνει εκπαιδευτικό σχεδιασμό για την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία.
Φροντίζει για το μέλλον οργανώνοντας προγράμματα για την ομαλή μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην επόμενη αλλά και από τάξη σε τάξη.

Συνεργασία

Δίνει έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και την εμπλοκή των γονέων στη μάθηση των παιδιών.
Οργανώνει ημερίδες, συμβουλευτικές ομιλίες και σχολές γονέων.

Δια βίου μάθηση

Οργανώνει ποικίλα, επίκαιρα και κατάλληλα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς με ειδικούς επιστήμονες.
Πραγματοποιεί ενδοσχολική επιμόρφωση για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Επιστημονικότητα

Διαθέτει επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν προσωπικό χρόνο για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Υπευθυνότητα

Εφαρμόζει τη μέθοδο του Thomas Gordon η οποία αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας για τον αποτελεσματικό δάσκαλο.
Υποστηρίζει τις ανάγκες κάθε παιδιού.