Ο στόχος μας

Στόχος μας η ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού (κοινωνική, συναισθηματική, εκπαιδευτική) με όλα τα εφόδια που μπορεί να του προσφέρει το κατάλληλο Σχολείο.

Το Σχολείο μας:

Στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού, αισθητικού, τεχνολογικού και περιβαλλοντικού γραμματισμού.

Προσφέρει ευκαιρίες για τη δόμηση και ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και αυτονομίας καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή τη διαμόρφωση σχέσεων με το ευρύτερο περιβάλλον.

Αναπτύσσει τις ικανότητες σκέψης που θα επιτρέπουν στους μαθητές να επεξεργάζονται, να αξιολογούν πληροφορίες και γνώσεις, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα, να διατυπώνουν προτάσεις και συμπεράσματα και να χρησιμοποιούν κεκτημένες γνώσεις.

Προωθεί την ανάπτυξη κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών μέσω υλοποίησης θεματικών εργαστηρίων.

Προωθεί την ανάπτυξη των «βασικών ικανοτήτων» ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες του πολίτη του αύριο.

Στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στη βάση της οποίας βρίσκεται ένα ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον, με εκπαιδευτικούς που ανταποκρίνονται στην ανάγκη των παιδιών για σεβασμό, εμπιστοσύνη, εξερεύνηση, διάλογο και παιχνίδι.

Διοργανώνει αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα συναισθηματικής αγωγής στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Υιοθετεί και εφαρμόζει σύγχρονες και αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας.