Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Βασικός τους ρόλος είναι να εφοδιάζει το παιδί με τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να διευρύνει τις γνώσεις του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να αναλαμβάνει ευθύνες, να εξοικειώνεται με τις νέες τεχνολογίες και να προσαρμόζεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα και αλληλοεξαρτώμενα περιβάλλοντα.

Οι Εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικά πρόσωπα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους

Οργανώνει ...

μοντέλα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του. Παρακολουθεί και συμβάλλει ενεργά στην πρόοδό τους με την άμεση συμμετοχή των μαθητών.

Ενισχύει ...

τη σκέψη, το στοχασμό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Προκαλεί την κοινωνική επαφή ως πηγή μάθησης, αλλά και εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν, με σκοπό την αντιμετώπιση και λύση σύνθετων προβλημάτων.

Προωθεί ...

την αξιολόγηση της επιτυχίας του διδακτικού έργου από τους ίδιους τους μαθητές. Προτείνει εργασίες και δραστηριότητες που συνδέουν τα διάφορα μαθήματα με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, καθώς και με τα νέα αντικείμενα διδασκαλίας.

Υποστηρίζει ...

τους μαθητές του σε γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Αποσύρεται σταδιακά και με διακριτικότητα από το έργο του, αφήνοντας περιθώρια ελευθερίας στους μαθητές ενισχύοντας έτσι, την αυτονομία τους.

ZiZanneia_icon
ΖιΖάννεια

Καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτονομία και μάθηση

Nipiagogeio_icon
Νηπιαγωγείο

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Dimotiko_icon
Δημοτικό

Διερεύνηση και αναστοχασμός