Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρουν νέες εκπαιδευτικές διαδρομές και ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την ατομική πρόοδο των μαθητών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Ευρωπαϊκή δράση

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Κοινότητα των εκπαιδευτικών

Το “Teacher4EuropeT4E είναι η Κοινότητα των Εκπαιδευτικών η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον.