Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα μας ανταποκρίνεται στην ανάγκη των παιδιών να νιώθουν ασφάλεια για να μπορούν να διαμορφώσουν με την απόκτηση εμπειριών, γνώσεων και ικανοτήτων, την άποψή τους για τον κόσμο, ερμηνεύοντάς τον με διάφορους τρόπους. Ο καθημερινός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας αξιοποιεί και λαμβάνει υπόψιν την πολυμορφία ικανοτήτων, αναγκών και συμπεριφορών των παιδιών ώστε αυτά να ενταχθούν και να απολαμβάνουν τη σχολική καθημερινότητα.

Εκπαιδευτική διαδικασία και μαθητές

Σ’ ένα χώρο με πλήθος ερεθισμάτων δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα για ενεργή δράση στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθώντας το καθένα το ρυθμό της δικής του προσωπικότητας. Η έμφαση στη διερευνητική μάθηση και η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά τους προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης και κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Παρέχονται ποικίλες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και προσωπικής έκφρασης, κριτικής σκέψης και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Έκφραση και πολυτροπικότητα

Ηθος, αξίες, σεβασμός.
Σε ένα πλαίσιο που επενδύει στην κατάλληλη και απαραίτητη παιδαγωγική προσέγγιση οι μαθητές μαθαίνουν τους τρόπους να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις με ήθος και σεβασμό. Ευκαιρίες καλλιέργειας των αξιών που διέπουν την κοινωνία που επιδιώκουμε να δημιουργήσουν και να ζήσουν τα παιδιά του αύριο, οι πολίτες του 21ου αιώνα.