Εκπαιδευτική Καινοτομία

Το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην υιοθέτηση πρακτικών που ορίζει η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, εφαρμόζει σε ετήσια βάση καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν, γύρω από την εκπαίδευση, σε παγκόσμιο επίπεδο, παράλληλα με το γεγονός ότι εμφανίζονται γοργοί ρυθμοί τεχνολογικής, επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μονόδρομο. Το Ζάννειο ανταποκρίνεται στην διεθνή απαίτηση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων, οι οποίες αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες για τη μελλοντική επιτυχία των μαθητών.

Η καινοτομία στο Σχολείο μας αφορά την αναβάθμιση των παρεχώμενων υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο των θεμάτων προς επεξεργασία, τα διδακτικά μέσα και τα υλικά, τις διδακτικές μεθόδους, την κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας νοοτροπίας  και τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε καινοτόμα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο Ζάννειο:

Ευρωπαϊκά προγράμματα

• MOV-UP
• Water ecoculture
• TEACHERS4EUROPE
• Biennale

Ενδοσχολικά προγράμματα

• Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας - Βιβλιοδιαδρομές
• Πρόγραμμα Αστρονομίας
• Διεθνές πρόγραμμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικές δράσεις

• Πρόγραμμα Ψηφιακής Δημιουργίας
• Διαγωνισμός ταινίας μικρού μήκους
• Live without bullying
• Έκφραση και τέχνη