Εξατομικευμένο portfolio κι αξιολόγηση στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο

ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
PORTFOLIO - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Εξατομικευμένο portfolio (ατομικός φάκελος)

Στον ατομικό φάκελο κάθε παιδιού συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικές εργασίες του. Ο φάκελος αυτός αποτελεί πολύτιμο υλικό για τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή ή της μαθήτριας.
Από το περιεχόμενο του φακέλου διαπιστώνεται ο ατομικός ρυθμός του κάθε παιδιού και η εξέλιξη που έχει σημειώσει σε σχέση με την κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

• Αξιολόγηση στο Ζάννειο Προνηπιαγωγείο

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη. Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία, και βασίζεται στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτιμάται από τις νηπιαγωγούς μετά την ολοκλήρωση των θεματικών προσεγγίσεων και των σχεδίων εργασίας που πραγματοποιούνται. Στη διάρκεια της εξέλιξης καθώς και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Προνηπιαγωγείου μας, οι Νηπιαγωγοί ζητούν τη γνώμη από τους γονείς να εκφράσουν άποψη αν το εκπαιδευτικό έργο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και αν είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα λειτουργίας του Ζαννείου Προνηπιαγωγείου.

PHOTO OF THE DAY