Διδακτική Μεθοδολογία

Η διδακτική μεθοδολογία, η στρατηγική διδασκαλίας που επιλέγεται κάθε φορά, είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης και λεπτομερούς σχεδιασμού από πλευράς εκπαιδευτικού. Οι στρατηγικές διδασκαλίες που εφαρμόζονται στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο θεωρούνται αποτελεσματικές και είναι οι εξής:
Διερευνητική μάθηση – Inquiry based learning

Η διερευνητική μάθηση είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση η οποία επιτυγχάνει τη μάθηση μέσα από την ανακάλυψη και τη διατύπωση ερωτήσεων. Προσφέρει την ευκαιρία για εμβάθυνση και ουσιαστική ενασχόληση με κάποιο ζήτημα

Έρευνα πεδίου – Field research

Άμεσα συνδεδεμένη με τη διερευνητική μάθηση είναι η έρευνα πεδίου κατά την οποία πραγματοποιούνται επισκέψεις σε διάφορα μέρη ενδιαφέροντος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της αισθητηριακής μάθησης.  Με αυτή την προσέγγιση οι μαθητές είναι  πιο ενεργοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαίδευση μέσω τέχνης – Art based learning

Η τέχνη αποτελεί φορέα πολλαπλών μορφών έκφρασης και παρέχει νέες διαδρομές εξερεύνησης και ανακάλυψης. Επίσης, προσφέρει κατάλληλο «έδαφος» για την ανάπτυξη του αισθητικού γραμματισμού ο οποίος παρέχει στους μαθητές εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης.

Κοινωνική μάθηση/Συστημική προσέγγιση

Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω αλληλεπιδράσεων με ενηλίκους και συνομηλίκους. Επιπλέον, γίνεται πολυεπίπεδη προσέγγιση των ζητημάτων, που εμπλέκει το σύνολο των συστημάτων που επηρεάζουν και καθορίζουν τη ζωή του παιδιού (σχολείο, οικογένεια, κοινωνία).

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία:

Οι μαθητές συνεργάζονται σε γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας λειτουργώντας σε μικρές ομάδες 4-6 παιδιών. Οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στοιχειοθετούν το πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική/ Εξατομικευμένη διδασκαλία:

Πρόκειται για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού, με σκοπό να φτάσουμε σε μαθησιακές διαδικασίες που έχουν νόημα και ανταποκρίνονται στις ατομικές του ανάγκες.

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης/ Βιωματική μάθηση:

Η προσέγγιση αυτή αφορά την πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος που άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων. Υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των μαθημάτων και οι μαθητές χρησιμοποιούν το σύνολο των αισθήσεων για να κατακτήσουν τη γνώση.

Μέθοδος project:

Το project είναι ένα μοντέλο διερεύνησης που στηρίζεται στα ερωτήματα και τις απορίες των παιδιών. Δίνει προτεραιότητα σε συνεργατικές και διαθεματικές δραστηριότητες και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ερευνήσουν ποικίλα ζητήματα.